WELCOME HYDRO SYSTEM SUPPLY LTD., PART.หจก. ไฮโดร ซิสเท็มซัพพลาย ก่อตั้งขึ้นเพี่อวัตถุประสงค์ในการจัดจำหน่าย อุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย ( WASTE ) และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ( Process ) นอกจากนี้ ยังมีการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ เข้ามาจำหน่ายตามที่ลูกค้าต้องการ และทางห้างฯ ยังรับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้กับหน่วยงานของรัฐบาล และเอกชน ปัจจุบัน ทางห้างได้ดำเนินการมามากกว่า 10 ปี และทางห้่่างฯยังให้คำปรึกษาเกียวกับอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียอีกด้วย

   ลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูล หรือติดต่อทางห้างฯ สามารถติดต่อได้ดังนี้

HYDRO SYSTEM SUPPLY LTD.,PART.
  • Tel. 0-2889-6180
  • Fax. 0-2889-6181
E-mai l: hydrosys@truemail.co.th
info@hydrosys.co.th